Kvalitetspolicy

Generelt

Consolid AS sitt hovedformål er å øke våre markedsandeler og vår lønnsomhet gjennom kontinuerlig å tilby våre kunder produkter som på en effektiv måte dekker behovet i markedet.

Vi forplikter oss derfor til kontinuerlig å gjennomføre kvalitetsarbeid som tilfredsstiller krav og forventninger stilt av våre ansatte og eiere, våre kunder og av andre eksterne interessenter.

Våre produkter og tjenester

Consolid AS skal fremstå som en leverandør som leverer produkter og tjenester minst i henhold til kontrakt. Våre produkter bygger på etablerte standarder levert av Microsoft og Google, og disse plattformene garanterer et state-of-the-art nivå når det gjelder teknisk funksjonalitet og sikkerhet. Vår utnyttelse av disse produktene garanterer stabilitet og driftssikkerhet som ivaretar alle krav og forventninger.

Vi skal også fremstå som en trygg, stabil og dyktig samarbeidspartner innenfor de standardene og de fagområdene som vi leverer kompetanse på. 

Våre kvalitetsmål skal nås ved å:

  • Innføre og kontinuerlig vedlikeholde et effektivt ledelsessystem for kvalitet som tilfredsstiller kravene til ISO 9001:2015. 
  • Ledelsen skal kontinuerlig utarbeide kvalitetsmål som skal danne grunnlag for bedriftens forbedringsarbeid.
  • Sørge for at ansatte og samarbeidspartnere til enhver tid er innforstått med bedriftens mål og bedriftens policy for kvalitet.
  • Sikre at ledelsens opptreden, image og kommunikasjon reflekterer verdier som understøtter kvalitet og kontinuerlig forbedring.
  • Stille nødvendige ressurser tilgjengelig slik at vi kan nå våre mål.

Helse, miljø og sikkerhet

Selskapet skal gjennom målbevisst og systematisk arbeid med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål hindre personskader og forebygge sykdom slik at et sunt og trygt arbeidsmiljø opprettholdes.

Etikk

Alle deler av vår virksomhet skal foregå i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter, og videre baseres på ærlighet, åpenhet, troverdighet og tillit.

Kontinuerlig forbedringsarbeid

Via rutiner for risikostyring skal potensielle problemer avdekkes og håndteres proaktivt for unngå at avvik oppstår, og for å sikre bedriften mot tap. Tilsvarende oppmerksomhet skal også rettes mot positive forhold (muligheter) som avdekkes. Potensielle risikoer/muligheter skal innarbeides og synliggjøres i bedriftens arbeidsprosesser for å sikre nødvendig oppmerksomhet i det daglige arbeidet.

Alle hendelser og avvik som oppstår skal registreres og håndteres i bedriftens registreringssystem. Alle avvik skal medføre korrigerende behandling, og det kan foreslås og gjennomføres forebyggende tiltak for å sikre mot gjentakelse.

Forpliktelse

Ledelsen i Consolid AS er forpliktet til å sikre at bedriften kontinuerlig arbeider i henhold til de krav som omfattes av ledelsessystemet for kvalitet, og er ansvarlig for at bedriften opprettholder forpliktelsen om kontinuerlig forbedring av systemet.

Standard for kvalitet

Selskapets ledelsessystem for kvalitet er sertifisert i henhold til  NS-EN ISO 9001:2015.


      Tananger 02 mai 2021

        Anders Storegraven

                Daglig leder