Hva er behovet i bedriften - hva trenger dere?

Prosjektledelse ISO baserte Kvalitetssystem

Flere bransjer opplever at viktige kunder i økende grad krever at leverandørene har implementert ISO baserte ledelses-systemer. Krav kommer ofte fra større aktører og fra det offentlige, og oppstår fordi disse ønsker å samarbeide på langsiktige kontrakter med seriøse leverandører som de har tillit til, og som kan levere forutsigbar og stabil kvalitet over lang tid.

Kundene etterspør og vil betale for trygghet. Leverandør som tilbyr produkter og tjenester produsert innenfor et effektivt ledelses-system kan tilby denne tryggheten.

Derfor:

  • Har dere viktige kunder som ønsker at dere har et standardisert system?
  • Ønsker dere å bli mer attraktive for større aktører i markedet? Kanskje det offentlige?
  • Er dere avhengig av stabile og gode leveranser fra viktige underleverandører?
  • Har dere et behov for å forbedre interne rutiner for å sikre bedre og mer stabil kvalitet i egen produksjon?

Begynn allerede nå

Sett dere inn i kravene. Start planlegging. Bygg opp systemet skrittvis, gjerne med en tidshorisont på 6-12 måneder eller mer.

Hva som må gjøres

Klarlegg planer og tidfest mål. Bygg opp og sett bedriftens rutiner i system. Systematiser og beskriv prosesser og prosedyrer. Dokumenter gjennomførte kvalitetsaktiviteter og planlegg for kontinuerlig forbedring. Gradvis snu bedriften mot økt kundefokus, aktiv deltagelse og forpliktelse hos alle ansatte. Sikre kvalitet i alle ledd. Bli en bedre og mer attraktiv leverandør.

Bruk systemet

Bruk systemet til intern opplæring og informasjon, som daglig verktøy for ledelse og ansatte, som presentasjonsverktøy for kunder, leverandører og myndigheter og etterhvert som basis for sertifisering av bedriften.
BRUK SYSTEMET TIL HELE TIDEN Å BLI BEDRE!

Resultat

  • Bedre interne rutiner som sikrer økt stabilitet og forbedring av kvalitet og sikkerhet på produkter og tjenester
  • Mer fornøyde og lojale kunder
  • Bedre omdømme i markedet
  • Økt oppdragsmengde og bedre resultater for bedriften

Etterhvert kan dere dokumentere at bedriften systematisk har implementert kravene i standarden.
Når ønsket om en en sertifisering oppstår, er allerede bedriftskulturen og bedriftens daglige rutiner godt forberedt, slik at dette kan oppnås på kortest mulig tid.

Så - hva med sertifisering?

Prosjektledelse ISO baserte Kvalitetssystem

Sertifisering er selvsagt ikke et formelt krav i forbindelse med standardene, men kan kreves av kundene dine. Behovet for sertifisering kan også påvirkes av konkurrentene dine, eller krav i lover og forskrifter.

Alternativet til sertifisering er å utstede en egenerklæring om at ledelsessystemet samsvarer med for eksempel NS-EN ISO 9001:2015.

En ISO sertifisering er ikke hyllevare. Sertifiseringen er et bevis for at bedriften arbeider i henhold til et sett av internasjonale krav og spesifikasjoner. Sertifiseringen forteller omverdenen at dette har blitt nøye kontrollert, vurdert og godkjent av et akkreditert sertifiseringsbyrå. Sertifiseringen forteller også at dette er et område som bedriften tar alvorlig gjennom årlige oppfølgninger, og regelmessige resertifiseringer. Det er altså et ubestridelig kvalitets-stempel.

For å bli sertifisert skal man kunne fremlegge dokumenterte bevis for å ha et implementert system som virker, og som har virket over tid.

HUSK: Det er ikke Systemet som skal godkjennes. ISO standardene stiller ingen krav til hvordan dette skal se ut. Det er bruk og virkning av systemet i bedriften som er viktig.

© 2019 Consolid AS